Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-4/2021
Doradztwo zawodowe

DORADCA

DROGI UCZNIU abyś podejmował najlepsze decyzje zawodowe

zachęcamy Cię do skorzystania z wiedzy i umiejętności szkolnego

doradcy zawodowego. ZAPRASZAMY !

W ZSSChiO funkcję doradcy zawodowego pełni nauczyciel przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - mgr inż. Władysław Płoszaj, który dla potrzeb poszerzenia zakresu swoich kwalifikacji zawodowych ukończył studia podyplomowe z „Doradztwa zawodowego”. Połączenie jego wiedzy z zakresu przedsiębiorczości z doradztwem zawodowym, wsparte dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym (ponad 25 lat w zawodzie nauczyciela, prawie 10 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoła oraz wieloletnie prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej) sprzyja bardzo szerokiej możliwości spełnienia wymogów odnośnie podnoszenia wiedzy uczniów odnośnie umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej. Pan Władysław Płoszaj prowadzi zarówno programowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Doradztwo zawodowe”, jak i również bardzo chętnie, podczas indywidualnych spotkań z uczniami, udziela porad i informacji z tego zakresu. Wyuczony zwód na całe życie – dawniej tak podchodzono do życia i pracy. W aktualnej sytuacji gospodarczej zmianie uległa specyfika kształcenia i pracy. Rynek pracy ulega stałym zmianom, co wymusza na pracownikach konieczność kształcenia się przez całe życie, a im więcej praktycznych umiejętności oni posiadają, tym jest to dla nich łatwiejsze i mniej stresujące. Bazując na powyższym stwierdzeniu podjęto decyzję, aby już od lat szkolnych wyposażać młodego człowieka w wiedzę i umiejętności sprzyjające sprostaniu wymogom obecnych czasów w zakresie aktywności zawodowej. W tym celu powołano funkcję doradcy zawodowego. Wsparcie w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego oferują instytucje oświatowe oraz instytucje rynku pracy, do których należą: szkoły podstawowe/gimnazjalne, szkoły średnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ochotnicze hufce pracy, centra poradnictwa zawodowego, powiatowe urzędy pracy. Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole średniej udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia lub dla chcących pracować po szkole przygotowuje ich do tego działania. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi uczniami dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie, aby móc podjąć bardziej świadomą i racjonalną decyzję, co do dalszego etapu kształcenia lub podejmowania pracy w danym zawodzie. Rola szkolnego doradcy zawodowego: pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom, organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek, diagnozowanie predyspozycji zawodowych, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy, wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, przygotowanie ucznia do roli pracownika, przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych, wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
Logo szkoły
Godło Polski
mgr inż. Władysław Płoszaj Dyżury: zawsze w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych (zobacz: plan zajęć na stronie internetowej ZSSChiO). Można też umówić się na spotkanie w innym terminie. Pokój doradcy zawodowego jest w głównym budynku szkoły na III piętrze, przy schodach bocznych.
Doradca zawodowy pełni zawód wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności w grupie „Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi”.
ZSSChiO w Jarosławiu
>>> Serwis mobilny ZSSChiO <<<
Edycja 3/2021

DORADCA

DROGI UCZNIU abyś podejmował najlepsze decyzje

zawodowe zachęcamy Cię do skorzystania z wiedzy i

umiejętności szkolnego doradcy zawodowego.

ZAPRASZAMY !

W ZSSChiO funkcję doradcy zawodowego pełni nauczyciel przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” - mgr inż. Władysław Płoszaj, który dla potrzeb poszerzenia zakresu swoich kwalifikacji zawodowych ukończył studia podyplomowe z „Doradztwa zawodowego”. Połączenie jego wiedzy z zakresu przedsiębiorczości z doradztwem zawodowym, wsparte dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym (ponad 25 lat w zawodzie nauczyciela, prawie 10 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoła oraz wieloletnie prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej) sprzyja bardzo szerokiej możliwości spełnienia wymogów odnośnie podnoszenia wiedzy uczniów odnośnie umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej. Pan Władysław Płoszaj prowadzi zarówno programowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Doradztwo zawodowe”, jak i również bardzo chętnie, podczas indywidualnych spotkań z uczniami, udziela porad i informacji z tego zakresu. Wyuczony zwód na całe życie – dawniej tak podchodzono do życia i pracy. W aktualnej sytuacji gospodarczej zmianie uległa specyfika kształcenia i pracy. Rynek pracy ulega stałym zmianom, co wymusza na pracownikach konieczność kształcenia się przez całe życie, a im więcej praktycznych umiejętności oni posiadają, tym jest to dla nich łatwiejsze i mniej stresujące. Bazując na powyższym stwierdzeniu podjęto decyzję, aby już od lat szkolnych wyposażać młodego człowieka w wiedzę i umiejętności sprzyjające sprostaniu wymogom obecnych czasów w zakresie aktywności zawodowej. W tym celu powołano funkcję doradcy zawodowego. Wsparcie w ramach doradztwa edukacyjno- zawodowego oferują instytucje oświatowe oraz instytucje rynku pracy, do których należą: szkoły podstawowe/gimnazjalne, szkoły średnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ochotnicze hufce pracy, centra poradnictwa zawodowego, powiatowe urzędy pracy. Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole średniej udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia lub dla chcących pracować po szkole przygotowuje ich do tego działania. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi uczniami dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie, aby móc podjąć bardziej świadomą i racjonalną decyzję, co do dalszego etapu kształcenia lub podejmowania pracy w danym zawodzie. Rola szkolnego doradcy zawodowego: pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom, organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek, diagnozowanie predyspozycji zawodowych, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy, wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego: przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, przygotowanie ucznia do roli pracownika, przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych, wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
Doradztwo zawodowe